1. بتن ریزی سقف سوم از بلوک C
  2. شاسی کشی سقف طبقه سوم ، چهارم و پنجم بلوک B
  3. اجرای آرماتور بندی و قالب بندی دیوار حائل سازه الحاقی برج ۳۲
  4. اتمام طرح تقویت ستون های طبقه منفی ۱

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.