– آغاز نصب تیرهای اصلی پارت چهارم
– نصب تعداد ۷ عدد از ستون های پارت چهارم برج شمالی
– تکمیل کاری نصب تیرهای اصلی و فرعی پارت سوم در قسمت برج شمالی
– ادامه اجرای سقف پارت سوم در قسمت برج جنوبی
– اجرای دیوار حائل سازه الحاقی
– ادامه اجرای طرح تقویت طبقات منفی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.