1. نصب ستون های پارت سوم از زون سوم
  2. اتمام تیر ریزی پارت دوم
  3. فرش ورق سقف طبقه منفی ۴
  4. بتن ریزی دیوار طبقه منفی ۲ در ضلع شرقی
  5. شاقولکاری ستون های زون دوم از پارت دوم
  6. گروت ریزی زیر صفحه ستون های زون دوم

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.