تکمیل نصب ستون های پارت سوم برج ۴۰ طبقه ( نصب ستون های برج غربی )
– تکمیل کاری نصب تیرهای اصلی پارت سوم برج ۴۰ طبقه در قسمت شرقی غربی
– نصب تیرهای فرعی پارت سوم برج ۴۰ طبقه در قسمت شرقی
– ادامه اجرای دیوار حائل و بتن ریزی ضلع شمال شرقی
– اجرای گلمیخ سقف های پارت اول برج ۴۰ طبقه
– ادامه اجرای گروه ریزی زیر صفحه ستون های برج ۴۰ طبقه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.