• تکمیل نصب ستون های پارت چهارم برج ۳۲ طبقه
  • اجرای شاسی کشی سقف های پارت سوم برج ۳۲ طبقه
  • تکمیل کاری نصب تیرهای پارت چهارم برج ۳۲ طبقه
  • اجرای دو تراز از سقف های پارت سوم برج ۳۲ طبقه   

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.