• تکمیل نصب ستون های پارت چهارم برج ۴۰ طبقه
  • آغاز نصب تیرهای پارت چهارم برج ۴۰ طبقه
  • اجرای دیوار حائل بتنی برج ۴۰ طبقه
  • اجرای soil cement پشت دیوار حائل برج ۴۰ طبقه
  • تکمیل کاری نصب تیرهای پارت سوم برج ۴۰ طبقه  

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.