مجتمع مسکونی پدافند برج ۳۲ طبقه 

تعداد طبقات: ۳۲

تعداد طبقات پارکینگ: ۴ طبقه 

تعداد واحدها: ۵۶۶

مساحت: ۶۵۵۱۷.۱۱ متر مربع 

مساحت زیر‌بنای خالص: ۶۶۷۰۲

نوع سازه: فولادی

مجری و سرمایه‌گذار: هلدینگ آرین‌سازه

کارفرما: تعاونی مسکن هوایی پدافند ارتش

نظارت: شرکت مهندسین مشاور ماندان

مجتمع مسکونی پدافند برج ۴۰ طبقه

تعداد طبقات: ۴۰

تعداد طبقات پارکینگ: ۵ طبقه

تعداد واحدها: ۶۲۴

مساحت: ۶۹۰۴۶.۹۹ مترمربع

مساحت زیربنای خالص: ۷۰۰۵۵.۰۹

نوع سازه: فلزی

مجری و سرمایه‌گذار: هلدینگ آرین‌سازه

کارفرما: تعاونی مسکن هوایی پدافند ارتش

نظارت: شرکت مهندسین مشاور ماندان